ccc

QUE FEM - OBJECTIUS

1.- Els objectius de la Coordinadora Tutelar són:

  • Treballar pel coneixement mutu de les entitats tutelars de Catalunya per tal de coordinar-se, evitant esforços innecessaris, i decidir en cada moment el millor per a les persones tutelades.
  • Debatre els problemes comuns a fi d’unificar criteris d’actuació conjunta.
  • Ajuda mútua de les entitats associades, creant els centres i serveis comuns que siguin convenients.
  • Promoure la informació sobre els problemes de les persones tutelades i la seva atenció per part de la societat, tot sensibilitzant-la, editant publicacions i facilitant tota edició que es cregui convenient.
  • Assolir la representació conjunta davant de les Administracions Públiques per tal de plantejar una línia política equilibrada i per a tothom, segons les condicions que s’acordin.
  • Mantenir contactes conjunts amb els estaments judicials i jurídics per analitzar el dia a dia de l’exercici de la tutela i possibles millores a fer, tant legislatives com pràctiques.
  • Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions o federacions de caràcter similar a fi d’integrar accions i esforços en el camp de la tutela  de persones incapacitades i federar-s’hi.
  • Articular mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d’equipaments i recursos adequats, els serveis d’informació i assessorament legal relatius a la incapacitació, pretutela i institucions tutelars adreçada especialment a les persones, les famílies, entitats tutelars i col·lectius de persones afectades mitjançant els serveis socials corresponents.
  • I, en general, tots els objectius que permetin una millor atenció de les persones tutelades i incapacitades.
ccccccc